رناتا پائولا دامری

رناتا پائولا دامری

رناتا پائولا دامری، استادیار مدیریت بازرگانی در دانشگاه جنوا، گروه اقتصاد است.

کتاب های رناتا پائولا دامری

شهر هوشمند