حمید خداداد

حمید خداداد

حمید خداداد، دکتری مدیریت ورزشی از دانشگاه تربیت مدرس دارد وعضو هیات علمی دانشگاه ایوان کی بوده است.

کتاب های حمید خداداد

عملیات حیات بخشی