سیمین تولایی

سیمین تولایی

سیمین تولایی؛ استاد گروه آموزشی جغرافیا و گردشگری، دانشکده علوم جغرافیایی ، دانشگاه خوارزمی می باشد.

کتاب های سیمین تولایی

مروری بر صنعت گردشگری