بیژن فرهانیه

بیژن فرهانیه

بیژن فرهانیه متولد سال 1337، عضو هیئت علمی و استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف می باشد.

کتاب های بیژن فرهانیه