رحمن سوری

رحمن سوری

رحمن سوری؛ دانشیار فیزیولوژی ورزشی، دانشکدة تربیت بدنی و علوم وررزشی، دانشگاه تهران میباشد.

کتاب های رحمن سوری

حرکت شناسی


اطلس عضلات اسکلتی


آمادگی جسمانی