حبیب اله ابوالحسن شیرازی

حبیب اله ابوالحسن شیرازی

حبیب اله ابوالحسن شیرازی (۱۳۴۲)دانشیار دانشکده علوم سیاسی می باشد.سوبق تحصیلی :
دکتری: روابط بین الملل 
 کارشناسی ارشد: روابط بین الملل 
کارشناسی: علوم سیاسی  

کتاب های حبیب اله ابوالحسن شیرازی