محمدحسین آدابی

محمدحسین آدابی

دکتر محمدحسین آدابـی عضو هیئت علمی‌ گروه آموزشـی حوضه‌های رسوبـی و نفت و معاون پژوهشـی دانشکده علوم زمیـن دانشگاه شهید بهشتی می باشد.

کتاب های محمدحسین آدابی