محمدمهدی روحانی

محمدمهدی روحانی

محمدمهدی روحانی مشهدی متولد 1326 در مشهد، عضو هیئت علمی مرکز گرافیک مهندسی دانشگاه صنعتی شریف از سال 1364، مدری و مولف می باشد.

کتاب های محمدمهدی روحانی