محمدعلی معصوم نیا

محمدعلی معصوم نیا

محمدعلی معصوم نیا (1340) استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف.

کتاب های محمدعلی معصوم نیا

کنترل دیجیتال و غیرخطی


کنترل مدرن


طراحی کنترل کننده های خطی