زکریا بن هیتام

زکریا بن هیتام

زکریا بن هیتام در مورد ایالت پاهنگ بسیار نوشته است. داستان پیدایش نام مکان ها و اشعاری که در پاهنگ از نام مکان استفاده می کنند.

کتاب های زکریا بن هیتام

مردم مالزی