ژوبین غیور

ژوبین غیور

ژوبین غیور استاد سابق دانشگاه شریف بوده است. وی دارای مدرک از همین دانشگاه می باشد و در زمینه های ارگونومی / مهندسی عوامل فاکتور و اقتصاد مهندسی فعالیت داشته است.

کتاب های ژوبین غیور

اقتصاد مهندسی