رضا دیهیم فرد

رضا دیهیم فرد

رضا دیهیم فرد ، متولد 1359 ، دانشیار زراعت (اکولوژی گیاهان زراعی) - زراعت گروه کشاورزی، پژوهشکده علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی است.

کتاب های رضا دیهیم فرد