گوپال مادابوشی

گوپال مادابوشی

دکتر گوپال مادابوشی استاد مهندسی عمران در دانشگاه کمبریج بریتانیا و مدیر مرکز اسکوفیلد است. وی بیش از 25 سال تجربه در زمینه دینامیک خاک و مهندسی زلزله دارد. تخصص او از مدل‌سازی سانتریفیوژ دینامیکی تا تحلیل‌های المان محدود حوزه زمانی مسائل مهندسی زلزله گسترش می‌یابد، و علاقه در زمینه‌های روان‌گرایی خاک، اندرکنش خاک-ساختار، و اقدامات مقاوم در برابر روانگرایی و عملکرد آنها دارد.

کتاب های گوپال مادابوشی