ریچارد ا کوانت

ریچارد ا کوانت

ریچارد امریک کوانت یک اقتصاددان برنده بورسیه گوگنهایم است. کوانت به عنوان استاد اقتصاد در دانشگاه پرینستون خدمت کرد. در سال 1979 به عنوان عضو انجمن آماری آمریکا انتخاب شد.او در سال 1991 به عضویت انجمن فلسفی آمریکا و در سال 1994 به آکادمی علوم و هنر آمریکا انتخاب شد.او در حال حاضر مشاور ارشد بنیاد اندرو دبلیو ملون است.

کتاب های ریچارد ا کوانت

تئوری اقتصاد خرد (تقرب ریاضی)