مجتبی گنجعلی

مجتبی گنجعلی

مجتبی گنجعلی ، متولد 1343 ، استاد آمار کاربردی گروه آمار، دانشکده علوم ریاضی دانشگاه شهید بهشتی است.

کتاب های مجتبی گنجعلی