میلوش رادووانوویچ

میلوش رادووانوویچ

میلوش رادووانوویچ استاد علوم کامپیوتر، دانشگاه نووی ساد، صربستان می باشد.

کتاب های میلوش رادووانوویچ

یادگیری Adobe Connect 9