اکبر کارخانه

اکبر کارخانه

اکبر کارخانه ، متولد 1351 ، استادیار دانشکده مهندسی پزشکی گروه آموزشی بیومتریال دانشگاه صنعتی امیرکبیر است.

کتاب های اکبر کارخانه