فرناز هوشمند خلیق

فرناز هوشمند خلیق

 فرناز هوشمند خليق در سال 1365 در تهران متولد شد. وی به عنوان دانشجوی ممتاز، در سال 1387 مدرک کارشناسی را در رشته رياضی کاربردي از دانشگاه شهيدبهشتی و مدارک کارشناسی ارشد و دکتری را تحت سرپرستی و راهنمايی آقاي دکتر ميرحسنی در زمينة تحقيق در عمليات از دانشگاه صنعتي اميرکبير به ترتيب در سال­هاي 1389 و 1394 اخذ نمود. او در سال­هاي 1391 تا 1395 دروس مختلف رياضی را در دانشگاه های الزهرا و تهران تدريس می کند و از سال 1395 تاکنون با دانشکده رياضی و علوم کامپيوتر دانشگاه صنعتي اميرکبير به عنوان استاديار همکاری می کند. علايق پژوهشی او تئوری و کاربرد بهينه­ سازي است و در اين راستا کتاب و مقالاتی را به طور مشترک منتشر نموده است.

کتاب های فرناز هوشمند خلیق