ابراهیم فرخ

ابراهیم فرخ

ابراهیم فرخ ، متولد 1358 ، استادیار دانشکده مهندسی معدن گروه آموزشی استخراج معدن دانشگاه صنعتی امیرکبیر است.

کتاب های ابراهیم فرخ