مرتضی اصانلو

مرتضی اصانلو

مرتضی اصانلو، متولد 1328، استاد تمام  دانشکده مهندسی معدن دانشگاه صنعتی امیرکبیر است.

کتاب های مرتضی اصانلو

بازسازی معادن