فریدرضا بیگلری

فریدرضا بیگلری

فریدرضا بیگلری ، متولد 1343، دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک گروه آموزشی ساخت و تولید دانشگاه صنعتی امیرکبیر است.

کتاب های فریدرضا بیگلری