حمید امیدوار

حمید امیدوار

حمید امیدوار ، متولد 1349، دانشیار دانشکده مهندسی مواد و متالورژی گروه آموزشی تولید و سنتز مواد دانشگاه صنعتی امیرکبیر است.

کتاب های حمید امیدوار

شیمی فیزیک مواد