اباذر اصغری

اباذر اصغری

اباذر اصغری ، متولد 1346 ، دانشیار گروه مهندسی سازه دانشگاه صنعتی ارومیه دانشکده مهندسی عمران است . او دارای مدرک دکتری مهندسی سازه، دانشگاه تهران، دانشکده فنی، ایران، 1374-1381 کارشناس ارشد مهندسی سازه، دانشگاه تهران، دانشکده فنی، ایران، 1373-1370 و کارشناسی، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی عمران، ایران، 1366-1369 است.

کتاب های اباذر اصغری