پیروز هویدامرعشی

پیروز هویدامرعشی

سیدپیروز هویدامرعشی ، متولد 1343، دانشیار دانشکده مهندسی مواد و متالورژی گروه آموزشی تولید و سنتز مواد دانشگاه صنعتی امیرکبیر است.

کتاب های پیروز هویدامرعشی

بلورشناسی در مهندسی مواد