حسین عسکریان ابیانه

حسین عسکریان ابیانه

دکتر حسین عسکریان ابیانه ، متولد 1332،  استاد دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر است.  ایشان استاد نمونه ی کشوری، پژوهشگر برتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر، مدیر پروژه برگزیده ی علمی صنعتی توسط وزارت علوم تحقیقات و فناوری، برنده جایزه خوارزمی، برنده جایزه خاتم و ثبت دو اختراع را در کارنامه خود دارند.

کتاب های حسین عسکریان ابیانه