مجتبی صدیقی

مجتبی صدیقی

مجتبی صدیقی (زاده ۱۳۳۸، پیشوا) عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر است. وی دارای مدرک دکتری مهندسی مکانیک از دانشگاه یومیست انگلستان است. او در دولت روحانی، معاون دانشجویی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایران و رئیس سازمان امور دانشجویان بود.

کتاب های مجتبی صدیقی

سازه های مرکب