مجید عبدوس

مجید عبدوس

مجید عبدوس ، متولد 1344، استاد دانشکده شیمی گروه آموزشی شیمی کاربردی و آلی دانشگاه صنعتی امیرکبیر است.

کتاب های مجید عبدوس

اصول قالبگیری مولکولی