عباس نعمتی

عباس نعمتی

عباس نعمتی ، متولد 1359، عضو هیات علمی گروه برق و مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه است .

کتاب های عباس نعمتی