مینا امین غفاری

مینا امین غفاری

مینا امین ‌‌غفاری ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ متولد 1354، دانشیار دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر گروه آموزشی آمار دانشگاه صنعتی امیرکبیر است.

کتاب های مینا امین غفاری

پیش بینی سری های زمانی