مهدی صدیقی

مهدی صدیقی

مهدی صدیقی ، متولد 1346، استاد دانشکده مهندسی کامپیوتر گروه آموزشی معماری و شبکه های کامپیوتری دانشگاه صنعتی امیرکبیر است.

کتاب های مهدی صدیقی

الکترونیک دیجیتال