بهزاد نجفی سقزچی

بهزاد نجفی سقزچی

بهزاد نجفی سقزچی ، متولد 1353، استادیار دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر گروه آموزشی ریاضی محض دانشگاه صنعتی امیرکبیر است.

کتاب های بهزاد نجفی سقزچی