پرویز قدیمی

پرویز قدیمی

پرویز قدیمی ، متولد ۱۳۳۷،استاد دانشکده مهندسی دریا گروه آموزشی مهندسی هیدرومکانیک و سیستم های رانش دانشگاه صنعتی امیرکبیر است.

کتاب های پرویز قدیمی