احسان صالحی

احسان صالحی

احسان صالحی ، متولد 1362 ، دانشیار مهندسی شیمی - فرآیندهای جداسازی گروه مهندسی شیمی، دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه اراک است.

کتاب های احسان صالحی

مهندسی چارچوب های فلز - آلی