احسان روحی گل خطمی

احسان روحی گل خطمی

دکتر احسان روحی گل خطمی (1361)، دانشیار دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد می باشد.

کتاب های احسان روحی گل خطمی

دینامیک گازها