عبدالعلی عبدی پور

عبدالعلی عبدی پور

عبدالعلی عبدی پور ، متولد 1345 ، استاد دانشکده مهندسی برق گروه آموزشی مخابرات دانشگاه صنعتی امیرکبیر است.

کتاب های عبدالعلی عبدی پور

اندازه گیری فرکانس بالا