مهدی ذوالفقاری

مهدی ذوالفقاری

مهدی ذوالفقاری ، متولد 1366 ، استاد پزوهشگر همکار مرکز بهره برداری ایمن شبکه دانشگاه صنعتی امیرکبیر است.

کتاب های مهدی ذوالفقاری

بیداری اسلامی