مهتاب پورآتشی

مهتاب پورآتشی

دکتر مهتاب پورآتشی ، متولد 1362 ، عضو هیأت علمی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی است. او دارای مدرک کارشناسی ارشد، رشته  آموزش کشاورزی، دانشگاه تهران، ۱۳۸۶و دکترای تخصصی، رشته آموزش کشاورزی، دانشگاه تهران، ۱۳۹۲ است. افتخارات او شامل موارد زیر است:
دانشجوی نمونه کشوری در مقطع دکتری، ۱۳۹۲.
دانشجوی پژوهشگر قابل تقدیر دانشگاه تهران، جشنواره پژوهش دانشگاه تهران، ۱۳۹۲.
پژوهشگر برگزیده باشگاه پژوهشگران دانشجو، جشنواره پژوهش باشگاه پژوهشگران دانشجو، ۱۳۹۲.
دانشجوی پژوهشگر نمونه پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، ۱۳۸۹.

کتاب های مهتاب پورآتشی

حرفه ای گرایی در عمل


درآمدی بر دانشگاه پایدار