سید محمدحسین میرباقری

سید محمدحسین میرباقری

سید محمدحسین میرباقری ، متولد 1347، دانشیار دانشکده مهندسی مواد و متالورژی گروه آموزشی فرآیندهای ساخت دانشگاه صنعتی امیرکبیر است.

کتاب های سید محمدحسین میرباقری