علی صدوق ونینی

علی صدوق ونینی

سیدعلی صدوق ونینی ، متولد 1334 ، استاد دانشکده مهندسی مکانیک گروه آموزشی طراحی جامدات دانشگاه صنعتی امیرکبیر است.

کتاب های علی صدوق ونینی