محسن نوغانی دخت بهمنی

محسن نوغانی دخت بهمنی

دکتر محسن نوغانی دخت بهمنی (1344) دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد می باشد.

کتاب های محسن نوغانی دخت بهمنی

خلق نظریه در مطالعات کیفی


تحلیل شبکه اجتماعی


تحلیل تاریخچه رویداد