مارتین اچ جانسون

مارتین اچ جانسون

مارتین هیوم جانسون (متولد 1944) استاد بازنشسته علوم تولید مثل در گروه فیزیولوژی، توسعه و علوم اعصاب (PDN) در دانشگاه کمبریج است. جانسون در مدرسه گرامر چلتنهام کالج مسیح، کمبریج تحصیل کرد، جایی که در سال 1969 مدرک کارشناسی ارشد و دکترایش را برای تجزیه و تحلیل ایمونوشیمیایی عوامل مؤثر بر باروری دریافت کرد. 

کتاب های مارتین اچ جانسون

مباحث ضروری تولید مثل