محمدقلی محمدی

محمدقلی محمدی

محمدقلی محمدی (متولد 1303 ، درگذشته ۱۳۹۳) استاد دانشکده مهندسی برق دانشگاه تهران بود. او برای نگارش کتاب تکنولوژی فشار قوی الکتریکی برگزیدهٔ سومین دورهٔ کتاب سال ایران شد.

کتاب های محمدقلی محمدی