سعید پورمهدیان

سعید پورمهدیان

سعید پورمهدیان ، متولد 1344 ، دانشیار دانشکده مهندسی پلیمر گروه آموزشی صنایع پلیمریزاسیون دانشگاه صنعتی امیرکبیر است.

کتاب های سعید پورمهدیان

سنتز پلیمرها