احمد زارع زردینی

احمد زارع زردینی

احمد زارع زردینی متولد سال 1359، دارای مدرک دکتری علوم قرآن وحدیث از دانشگاه فردوسی مشهد، استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه میبد می باشد.

کتاب های احمد زارع زردینی