علی اصغر اصغریان جدی

علی اصغر اصغریان جدی

علی اصغر اصغریان جدی استاد دانشکده مهندسی نساجی گروه آموزشی تکنولوژی نساجی دانشگاه صنعتی امیرکبیر است.

کتاب های علی اصغر اصغریان جدی