شهرام ارباب

شهرام ارباب

شهرام ارباب مهندس شیمی نساجی و علوم الیاف و  استادیار- موسسه تحقیقات ATMT ، گروه مهندسی نساجی ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر است.

کتاب های شهرام ارباب

فیزیک نساجی