محمد حقیقت کیش

محمد حقیقت کیش

دکتر محمد حقیقت کیش متولد 1320 ه.ش دارای کارشنای ارشد نساجی و رنگرزی از دانشکده نساجی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در سال1344 و کارشناسی ارشد تکنولوژی نساجی از همان جا در1352 و دکتری علوم الیاف و پلیمر از دانشگاه کارولینای شمال از از سال 1357 وی از همان سال به عنوان عضو هئیت علمی استخدام شد. اکنون با سمت دانشیار گروه فنی و مهندسی رشته  مهندسی نساجی به خدمت ادامه می دهد. محمدحقیقت کیش در کنار تحصیل، به مطالعه و تحقیق و تالیف آثاری پیرامون مرسریزاسیون الیاف و پنبه و ریسندگیف تغییر ساختار فیزیکی الیاف پلی استر و ارزیابی ظاهری و شمالی ماشینهای مشغول بوده است. محمدحقیقت کیش پس از اخذ دکتری و بازگشت از آمریکا که در آنجا به مدت 4سال به عنوان دستیار تحقیقاتی در دانشگاه مشغول به کار بود. وی از سال 1357 در دانشکده نساجی دانشگاه صنعتی امیرکبیر به عنوان عضو هئیت علمی و امروز به عنوان دانشیار مشغول به تدریس بوده است.محمدحقیقت کیش عضو هئیت علمی و استاد گروه مهندسی نساجی در دانشکده مهندسی نساجی در دانشگاه صنعتی امیرکبیر مشغول به تدریس است. وی دستیار تحقیقاتی در دانشگاه کارولینای شمالی در آمریکا نیز بوده است. او  به عنوان عضو هئیت علمی و دانشیار گروه مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی امیرکبیر به تدریس درسهای مربوط به مکانیک نساجی و مرسریزاسیون و ...می پردازد.حمدحقیقت کیش در کنار تدریس به مطالعه، تحقیق و تالیف آثاری درباره مهندسی نساجی، مکانیک نساجی، مرسریز اسیون الیاف پنبه  و ریسندگی مشغول است. او دارای تحقیقات و مطالعاتی درباره علوم پلیمر، نساجی، علوم الیاف و پلیمر می باشد. که بسیاری از آنها به چاپ رسیده است.

کتاب های محمد حقیقت کیش

آمار عملی در نساجی