حسین ابراهیم زاده قلزم

حسین ابراهیم زاده قلزم

حسین ابراهیم زاده قلزم ، متولد 1338 ،  استاد گروه فنی ومهندسی  دانشگاه صنعتی امیر کبیر است.

کتاب های حسین ابراهیم زاده قلزم