حمیدرضا داغیانی

حمیدرضا داغیانی

دكتر حميدرضا داغياني، ( متولد ۱۳۳۸-درگذشته ۱۳۸۵) ، رييس سابق دانشكده مهندسي مكانيك وعضو هيات علمي دانشكده مهندسي مكانيك دانشگاه صنعتي اميركبير بود. او در سال ۸۵ در سن 46 سالگي براثر بيماري دار فاني را وادع گفت.


کتاب های حمیدرضا داغیانی