پاتریک جی. پاورز

پاتریک جی. پاورز

پاتریک جی. پاورز مشاور مهندسان مشاور Mueser Rutledge در نیویورک است.

کتاب های پاتریک جی. پاورز